PPW - Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca

450 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PPW - Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca

Kurs skierowany do osób posiadających uprawnienia płetwonurka eksploratora, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie poszukiwania i wydobywania przedmiotów. Uczestnicy kursu będą realizować akcję poszukiwania i wydobywania przedmiotu z brzegu i z jednostki pływającej uzupełnioną wiedzą teoretyczną.

PŁETWONUREK POSZUKIWACZ-WYDOBYWCA KDP/CMAS (PPW)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia poszukiwań pod wodą oraz wydobycie małych przedmiotów. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił
wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie stosując metody poszukiwawcze oraz
wydobyć spod wody małe przedmioty, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po
nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki udziału w kursie:

• ukończone 15 lat,
• posiadanie certyfikatu Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub certyfikatu innej organizacji, 
uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
• orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub 
oświadczenie medyczne KDP/CMAS.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5 godzin), zajęcia praktyczne (6 godzin), w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości do 20 m o łącznym czasie pobytu pod
wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

• Instruktor Nurkowania Poszukiwawczo - Wydobywczego KDP/CMAS (MPW),
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą 2.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).

Pozostałe kursy