PNA – Płetwonurek Nawigator

550 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PNA – Płetwonurek Nawigator

Kurs skierowany do osób, które maja co najmniej podstawowy stopień nurkowy i chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie nawigacji i orientacji podwodnej, aby móc dotrzeć do określonego celu lub wrócić do miejsca wejścia do wody, odnaleźć podwodną atrakcję lub dotrzeć do wyznaczonego wcześniej celu.  Na kursie nauczane są zagadnienia z nawigacji naturalnej oraz przyrządowej. 
 
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.

Warunki udziału w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania 
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (4,5 godziny), zajęcia praktyczne (4 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum
1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Nurkowania Nawigacyjnego KDP/CMAS (MNA).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 6

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA). 

Pozostałe kursy