PNO – Płetwonurek Nocny

550 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PNO – Płetwonurek Nocny

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy mający za zadanie podnieść ich kwalifikacje i umiejętności w nurkowaniu poprzez wprowadzenie do fascynującego świata nurkowań nocnych. Dzięki bogatemu programowi kurs wprowadza także przygotowanie do głębszych nurkowań poniżej strefy światłocienia. Na kursi nauczana jest organizacja nurkowań nocnych, technika i bezpieczeństwo nurkowania w nocy. 
 
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie,
w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej
widoczności (bez dostępu światła dziennego).

Warunki udziału w kursie:
•    ukończone 14 lat,
•    posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania
na głębokość min. 18 m,
•    zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
•    orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum
1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut. Maksymalny okres realizacji
programu – nie dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
•    Instruktor Nurkowania Nocnego KDP/CMAS (MNO).
•    Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3
Po kursie uczestnik otrzymuje:
•    wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).

Pozostałe kursy