KDP/CMAS *** P3

Marsa_Alam_2009-11-21__28___2697

Zakres szkolenia:
Podczas trwania kursu uczestnik ma możliwość zapoznania się zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Zdobywa doświadczenie z zakresu nurkowania do głębokości 50 metrów, z wykorzystaniem powietrza; poza tym może prowadzić grupę płetwonurków do głębokości, jaką wyznaczają ich uprawnienia oraz asystować instruktorowi w wybranych kwestiach dot. edukacji w zakresie płetwonurkowania.

Uczestnictwo w kursie – warunki:
– należy mieć ukończone 18 lat,
– wymagane jest posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub analogicznego stopnia innej organizacji,
– koniecznej jest także posiadanie stopni specjalistycznych (lub równorzędnych
stopni innych organizacji) z zakresu: nurkowania z zastosowaniem nitroksu (PN1); nurkowania w suchym skafandrze (PSS); nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
– obowiązkowe jest także posiadanie tytułu: lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
a) patofizjologia i pierwsza pomoc (w Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
wskazanym przez KDP),
b) BLS DAN, OFA DAN,
c)  patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
– odbyte nurkowania stażowe, zalogowane 40 nurkowań po uzyskaniu stopnia
KDP/CMAS** P2, w tym minimum 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
– konieczny brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
potwierdzony przez orzeczenie lekarza (wydane maksymalnie 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:
Łącznie kurs obejmuje: 19 godzin zajęć teoretycznych oraz 35 godzin zajęć praktycznych, które należy zrealizować w ciągu nie mniej niż 7 dni szkoleniowych. W trakcie powinno się odbyć co najmniej 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimalnie 360 minut. Czas realizacji
programu może trwać maksymalnie 2 miesiące.

Kadra kursu:
– Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3),
– Jeden instruktor może szkolić maksymalnie 4 kursantów w trakcie zajęć pod wodą

Uprawnienia:
– prawo do organizowania i prowadzenia wyjazdów nurkowych, zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami
– możliwość nurkowania do głębokości 50 metrów, z użyciem powietrza jako gazu dennego
– w towarzystwie z partnera o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3
– kierowanie pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub takie same kwalifikacje innych organizacji) w zakresie głębokości odpowiadających tym stopniom
– udział w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, czyli:
a) nadzorowanie na powierzchni poprawności oraz kolejności na etapie przygotowywania się kursantów do nurkowania,
b) kontrola poprawnego montażu oraz sprawdzanie działania sprzętu nurkowego uczestników szkolenia przed ich wejściem do wody,
c) realizacja niezbędnych napraw sprzętu nurkowego na miejscu nurkowania,
d) uczestnictwo jako pozorant w demonstrowaniu technik nurkowych pod wodą wraz z instruktorem
e) zabezpieczanie miejsca realizacji szkolenia na powierzchni w zakresie gotowości ratowniczej

UWAGA:
W przypadku płetwonurka KDP/CMAS P3 nie jest możliwe prowadzenie przez niego samodzielnie zajęć z teorii i praktyki z uczestnikami – na powierzchni, jak i pod wodą.

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** P3.