KDP/CMAS ** P2

IMG_1605s

Zakres szkolenia:
W trakcie kursu uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Dzięki nim ma możliwość bezpiecznego nurkowania na średnich głębokościach – 40 metrów, w grupie z płetwonurkami o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. Może także udzielać pomocy w razie wypadków nurkowych oraz stosować techniki autoratownicze.

Uczestnictwo w kursie – warunki:
– należy mieć ukończone 16 lat
– wymagane jest posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej  organizacji
– posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) oraz nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych
stopni innych organizacji
– odbyte nurkowania stażowe w liczbie 5 zalogowanych, po kursie płetwonurka eksploratora (PE)
– osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,  dotyczącą odbycia kursu
– konieczny brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
potwierdzony przez orzeczenie lekarza (wydane maksymalnie 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (dot. osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia
Program szkolenia to 15 godzin zajęć teoretycznych oraz  24 godziny praktyki, przeprowadzone w czasie minimum 6 dni. Obejmuje 10 nurkowań w wodach otwartych, razem: minimum 300 minut czasu pobytu pod wodą. Program może być realizowany maksymalnie przez 2 miesiące.

Kadra kursu:
– Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3)
– Jeden instruktor może szkolić maksymalnie 4 kursantów w trakcie zajęć pod wodą

Uprawnienia:
– możliwość nurkowania do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (minimum jedna osoba w grupie musi mieć ukończone 18 lat)
– otrzymanie po zakończonym szkoleniu wpisu do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowego certyfikatu KDP/CMAS** (P2)