KDP/CMAS * P1

Marsa_Alam-p1

Zakres szkolenia
Podczas trwania kursu uczestnik zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne, dzięki którym może użytkować sprzęt nurkowy oraz bezpiecznie nurkować do głębokości 20 metrów. Kompetencje te dotyczą nurkowania w systemie partnerskim z płetwonurkiem posiadającym takie same lub wyższe kwalifikacje.

Uczestnictwo w kursie – warunki:
– należy mieć ukończone 14 lat
– wymagana jest potwierdzona przez instruktora umiejętność pływania, oceniona jako wystarczająca
– osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,  dotyczącą odbycia kursu
– konieczny brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
potwierdzony przez orzeczenie lekarza (wydane maksymalnie 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (dot. osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Realizacja programu szkolenia nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne (łącznie 13 godz.) oraz zajęcia praktyczne (łącznie 20 godz.), które powinny być przeprowadzone w ciągu min. 5 dni. Uczestnik powinien odbyć minimalnie
9 nurkowań, a łączny minimalny czas przebywania pod wodą to 200 minut.
Dopuszczalne jest wykonanie 2 początkowych nurkowań na basenie.

Instruktorzy:
– Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
– jeden instruktor może szkolić maksymalnie 4 kursantów w trakcie zajęć pod wodą

Uprawnienia:
Możliwość nurkowania do głębokości 20 m, w towarzystwie minimum jednej osoby pełnoletniej, posiadającej kompetencje KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.